Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»

 

Skogsfåglar

Denna CD med skogsfåglar innehåller 58 arter som utgör ett urval av de fåglar

man möter i skog. Med skog avses här barr-, löv- och blandskog liksom de miljöer

som gränsar till eller inhyses i skogsområden, såsom myrar, sjöar och öppen mark.

Därför finns det med ett antal arter som ändå är typiska när man rör sig i eller i direkt

anslutning till skog.På CDn finns ingen speakerröst. Detta för att möjliggöra lätesträning.

 

Ingående arter:
Sångsvan, kanadagås, kricka, storskrake, ormvråk, tjäder, trana, morkulla, skogssnäppa,

grönbena, drillsnäppa, ringduva/skogsduva, sparvuggla, kattuggla, pärluggla, nattskärra,

göktyta, gröngöling, spillkråka, vitryggig hackspett, större hackspett, tretåig hackspett,

mindre hackspett, trädlärka, trädpiplärka, forsärla, strömstare, gärdsmyg, järnsparv,

rödhake, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast,

härmsångare, grönsångare, gransångare, lövsångare, kungsfågel, grå flugsnappare,

stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, nötväcka, trädkrypare, törnskata, nötskrika,

korp, bofink, grönsiska, mindre korsnäbb, domherre, stenknäck.